Portrait of Natalia Podbelskaya attributed to Nicolai FechinPortrait of Natalia Podbelskaya attributed to Nicolai Fechin
 

Portrait of Natalia Podbelskaya attributed to Nicolai Fechin

Log #8275

Size: 44x38x2cm